Skip to main content
  • Restaurant
  • Nieuws & Events

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Met zaalhuurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die een zaal huurt bij zaalverhuurder:

 

MOMA&CO amsterdam
Bos en Lommerplantsoen 1-3
1055 AA Amsterdam

 

1.2 Onder een reservering wordt verstaan: de overeenkomst tussen zaalverhuurder en zaalhuurder voor ruimtehuur, materialen, catering en/of faciliteiten.
1.3 Onder offerte wordt verstaan: de (prijs)aanbieding van een zaal van zaalverhuurder aan huurder inclusief alle onderdelen en de specifieke prijzen
1.4 Onder zaal/zalen wordt verstaan alle ruimten die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, faciliteiten, materialen en een basisinterieur geschikt voor het doel van de betreffende zaal
1.5 Onder zaalhuurder wordt verstaan de persoon of organisatie die incidenteel (eenmalig) een zaal huurt of in een jaar een aantal losse dagdelen of dagen een zaal huurt
1.6 Onder annulering wordt verstaan het afzeggen van de reservering door de zaalhuurder of zaalverhuurder
1.7 Onder gebruikers wordt verstaan: alle deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder. Qua huisregels vallen ook de zaalhuurders onder gebruikers
1.8 Deze voorwaarden maken deel uit van elke offerte of reservering
1.9 Onder doel zaalhuur of activiteit wordt verstaan: datgene wat de zaalhuurder gaat doen in de zaal. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het reservering(en) en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit/doel kan de betreffende reservering per direct worden geannuleerd door zaalverhuurder.

2. Aanvragen en reserveringen

2.1 Alle door de verhuurder verstrekte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat er een definitieve reservering is vastgelegd door zaalhuurder.
2.2. Indien verhuurder van de potentiële zaalhuurder nog geen bevestiging van de reservering heeft ontvangen en verhuurder de zaal aan een andere partij kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.
2.3 Verhuurder is gerechtigd zaalhuurder (tijdelijk) een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor zaalhuurder. Indien de aangeboden zaal duidelijk minder geschikt is dan de gereserveerde zaal, heeft huurder recht op verrekening van het verschil, tenzij hierover een overeenstemming is bereikt
2.4 Zaalhuurder verklaart door aanvaarding van de reservering op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden.
2.5 Zaalhuurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangs- en eindtijd. Uitloop van een bijeenkomst is mogelijk indien de zaal beschikbaar is en dient altijd in overleg te gaan met MOMA&CO
2.6 Activiteiten door zaalhuurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel in achtneming van de beschikbaarheid
2.7 Voor de buiten de reservering vallende tijden zal een meerprijs worden doorberekend, op basis van de geldende tarieven voor zaalhuur

3. Gebruik van de gehuurde ruimte(n)

3.1. Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
3.2. Zaalhuurder dient aanwijzingen van directie en personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen
3.3. Zaalhuurder dient zich te houden aan het door verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n)
3.4. Zaalhuurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan de zaal en het gebouw waarin deze zich bevindt en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken zoals inventaris en apparatuur
3.5. In de gehuurde ruimte(n) mag door zaalhuurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
3.6. Zaalhuurder dient de ruimt(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
3.7. Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld.
3.8. Zaalhuurder is verplicht optredende schade aan de ruimte(n) of het pand te melden en te vergoeden.
3.9. De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(n) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de zaalhuurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door zaalhuurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
3.10 Schoonmaak, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen van toegebrachte schade volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden.
3.11 Roken is niet toegestaan bij MOMA&CO
3.12 Voor, tijdens en na een vergadering, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die verhuurder noodzakelijk acht met betrekking tot geluidsoverlast
3.13 Ramen en deuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht in de ruimte(n).
3.14 Het is zaalhuurder niet toegestaan andere ruimte(n) te betreden dan de gehuurde
3.15 Zaalhuurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen en verlaten van de ruimte(n)
3.16 Zaalhuurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

4. Catering

4.1 Zaalhuurder kan voor catering wensen gebruik maken van het aanbod van het inpandige bar/restaurant waarvan verhuurder een overzicht zal overleggen. Gebruik van horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder
4.2 Het is zaalhuurder niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties of genotsmiddelen te gebruiken, verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door verhuurder schriftelijk toestemming is verleend. Verhuurder is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
4.3 Tot drie werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen binnen de reservering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat de verhuurder uit van het laatste gereserveerde aantal personen. Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt de verhuurder dit in rekening op basis van nacalculatie.

5. Betaling

5.1 Zaalhuurder ontvangt na afloop van de reservering een totaalfactuur met de kosten voor de ruimte(n), faciliteiten en catering die binnen 14 dagen dient te worden voldaan
5.2 In geval van een reservering verspreid over meerdere dagdelen of dagen zal de verhuurder per reservering/datum factureren
5.3 Zaalhuurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van facturen en betaalt deze op de juiste datum, o.v.v. het factuurnummer
5.4. Zaalhuurder zal voorafgaand aan een reservering zorgen dat de juiste facturatie gegevens bij verhuurder bekend zijn
5.5 Bij niet tijdige nakoming zal de zaalhuurder zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf de vervaldag de wettelijke rente doch tenminste 1% per maand verschuldigd zijn over de achterstallige huursom vanaf de dag der verzuim tot aan de dag van algehele voldoening
5.6 Indien een zaalhuurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.

6. Annuleringsvoorwaarden

6.1 Reserveringen kunnen tot 10 dagen voor de geplande datum kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal 50% van de reserveringskosten voor de ruimte(s) en faciliteiten in rekening worden gebracht. Bij annuleren op de dag van de reservering zelf zal 100% van de reserveringskosten voor de ruimte(s) en faciliteiten in rekening worden gebracht.
6.2 We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de annulering is pas definitief als deze per mail wordt bevestigd vanuit MOMA&CO.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen MOMA&CO als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
7.2 Zaalhuurder is aansprakelijk voor schade geleden aan de gereserveerde zaal, het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, inventaris, faciliteiten of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde periode (uur, dagdeel, dag).

8. Extra kosten

8.1 Indien er door een andere zaalhuurder of verhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de zaalhuurder achtergelaten wordt, heeft zaalverhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elke gehuurd dagdeel.
8.2 Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van zaalhuurder.

9. Huisregels

9.1 Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn bij MOMA&CO op te vragen.
9.2 Huurder dient haar gebruikers voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.

10. Wijziging van dit reglement

10.1 Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van een aanbieding/offerte, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de huurder onmogelijk maakt het doel waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.

11. Toepasselijk recht bij geschillen

11.1 In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.

Wil je meer informatie?